Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 03 tháng phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
 Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 03 tháng phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Bấm để tải)

1. Chương trình đào tạo trồng, sơ chế gừng, nghệ (Bấm để tải)

2. Chương trình đào tạo trồng hoa huệ, lay ơn, đồng tiền, hồng môn (Bấm để tải)

3. Chương trình đào tạo sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp (Bấm để tải)

4. Chương trình đào tạo chế biến nước mắm (Bấm để tải)

5. Chương trình đào tạo nuôi ba ba (Bấm để tải)

6. Chương trình đào tạo quản lý kinh tế trang trại (Bấm để tải)

7. Chương trình đào tạo nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm (Bấm để tải)

[Trở về]