Bản in     Gởi bài viết  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình 

 QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Khuyến nông- khuyến ngư Quảng Bình
(Ban hành theo Quyết định số 530 /QĐ-SNN ngày 14 /8/2018
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình)

 

Điều 1. Vị trí và chức năng
 Trung tâm Khuyến nông- khuyến ngư Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.
Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện về các mặt công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trung tâm hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập và áp dụng cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điều  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn;
2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
3. Ký hợp đồng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật;
6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư;
7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư các cấp và nông dân;
8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật;
9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư;
10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật;
11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật;
12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương;
13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (nếu có) theo quy định của pháp luật;
14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật;
15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định;
16. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, nhân sự, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
17. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật và được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, lãnh đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về công việc được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp;
b) Phòng Chuyển giao kỹ thuật;
c) Phòng Thông tin- tuyên truyền;
d) Trại Giống cây ăn quả Sen Bàng.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm có cấp trưởng và 01 cấp phó. Số lượng người làm việc mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm ít nhất là 05.
 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp trưởng và cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trại Giống cây ăn quả Sen Bàng thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc.
3. Số lượng người làm việc
Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:
a) Ban hành các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Quy định thẩm quyền, trách nhiệm; phân công, bố trí, sử dụng viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.
 
[Trở về]