Bản in     Gởi bài viết  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm,thủy sản Quảng Bình 

 QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Quy hoạch, thiết kế nông, lâm, thuỷ sản Quảng Bình
(Ban hành theo Quyết định số 592 /QĐ-SNN ngày 17 / 9 /2018
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình)
 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Quy hoạch, thiết kế nông, lâm, thuỷ sản Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, thực hiện chức năng điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện về các mặt công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trung tâm hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và áp dụng cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điều  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Giúp Giám đốc Sở điều tra, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được phân công;
2. Tổ chức điều tra phân loại rừng, kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng; điều tra xác lập các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất theo nhiệm vụ được phân công;
3. Thiết kế khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, thiết kế trồng rừng và trồng cây công nghiệp lâu năm; thiết kế các mô hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;
4. Tổ chức tuyển chọn và khảo nghiệm giống lâm nghiệp; cung ứng giống lâm nghiệp đã khảo nghiệm và chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng thành công cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh;
5. Tư vấn chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các dịch vụ giám sát, đánh giá, thẩm định kỹ thuật, đo đạc, bản đồ theo quy định của pháp luật;
6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực điều tra, quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn;
7. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm theo quy định;
8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, nhân sự, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, lãnh đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về công việc được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp;
b) Phòng Kỹ thuật - kế hoạch;
c) Đội Điều tra, thiết kế.
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm có cấp trưởng và 01 cấp phó.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp trưởng và cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Số lượng người làm việc
Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:
a) Ban hành các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để thực hiện;
c) Quy định thẩm quyền, trách nhiệm; phân công, bố trí, sử dụng viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.
[Trở về]