Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 
 Trong những năm qua, các cấp, ngành và địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 96,76% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 53,78% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam.
 Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động, lưu lượng và chất lượng nước cung cấp không ổn định, chưa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân… Để khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, UBND tỉnh vừa có Công văn số 961/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với các công trình hoạt động kém hiệu quả.
Bên cạnh đó, các sở, ngành tập trung hướng dẫn đơn vị quản lý công trình tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch nông thôn, đặc biệt là việc lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định của Bộ Y tế; thanh tra việc chấp hành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đo lường theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã, các đơn vị quản lý công trình thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn; thực hiện nghiêm chức năng xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; đồng thời chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động bền vững của các công trình do UBND cấp xã quản lý…
UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tuân thủ quy định về hoạt động dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn của Chính phủ; thực hiện đầy đủ việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo quy định và tuân thủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, thực hiện quy hoạch, đề án, dự án về cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn; quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung…
[Trở về]