Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Xây dựng Nông thôn mới 
 Từ ngày 16/7 đến 02/8/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 301 học viên là đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp.
 Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các nội dung chính về cập nhật thông tin xây dựng  NTM và giới thiệu các Bộ tiêu chí nông thôn mới đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Phát triển nông nghiệp bền vững, Nông nghiệp 4.0; Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, dịch vụ du lịch nông thôn; Quản lý tài chính và thực hiện các quy trình, thủ tục thanh quyết toán trong chương trình xây dựng nông thôn mới; Phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Chủ trương chính sách về OCOP; Kinh nghiệm trong và ngoài nước thực hiện OCOP; Mục tiêu và nội dung cơ bản của OCOP; Giải pháp thực hiện chương trình; Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; Nâng cao năng lực cộng đồng về phát triển sản xuất; Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Giám sát đánh giá có sự tham gia của người dân trong chương trình nông thôn mới.
Các học viên tham dự đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về các tình huống do giảng viên đưa ra. Tổng kết lớp học, các học viên đánh giá cao công tác tổ chức cũng như chất lượng, nội dung tập huấn. Với những kiến thức đã được tiếp nhận, mỗi học viên sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương…
 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới

[Trở về]