Bản in     Gởi bài viết  
Thả hơn 435.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 
 Vừa qua, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương thả hơn 435.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2021.
 Theo đó, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn đã phân bổ hơn 73.000 con giống cho các địa phương thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đó có 10.000 con cá lóc, 11.000 cá mè hoa, 10.000 cá chép, 12.000 cá trắm cỏ, 30.000 cá rô phi.
Dịp này, các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa cũng sẽ thả thêm 115.700 con cá giống nước ngọt các loại, 245.000 con tôm sú và 1.400 con cá chẽm tại các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hoạt động thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được diễn ra từ ngày 4-6 đến ngày 8-6-2021. Số tôm, cá giống nói trên đều được bảo đảm đúng kích cỡ và đã qua kiểm dịch, sinh trưởng tốt khi sống trong môi trường tự nhiên.
Thả tôm, cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, hoạt động còn có ý nghĩa tuyên truyền, vận động người dân hạn chế các tác động tiêu cực tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nhất là việc khai thác thủy sản bằng xung điện, sử dụng chất nổ… làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới
Để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), giúp các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) duy trì kết quả đạt được, phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nâng cao và các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 hoàn thành tiêu chí về TCPL với chất lượng cao, ngày 07/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 934/UBND-NCVX về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, chuẩn NTM.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM; hàng tháng thực hiện truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL bằng hình thức phù hợp (tin, bài, chương trình, chuyên mục, tài liệu, đăng tải tin, bài trên trang tin điện tử, đài truyền thanh huyện, xã hoặc lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo...) Đặc biệt, đối với các xã đăng ký xây dựng NTM, xã xây dựng điểm về đạt chuẩn TCPL cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện.
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát 12 xã của các huyện năm 2020 chưa đạt chuẩn TCPL (huyện Lệ Thủy có 03 xã: Kim Thủy, Lâm Thủy, Thanh Thủy; huyện Quảng Ninh có 01 xã: Trường Sơn; huyện Bố Trạch có 02 xã: Thượng Trạch, Tân Trạch; huyện Quảng Trạch có 02 xã: Quảng Châu, Quảng Lưu; huyện Tuyên Hóa có 01 xã: Cao Quảng và huyện Minh Hóa có 03 xã: Hoá Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa) để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn TCPL, trong đó tập trung rà soát, đánh giá những tiêu chí chưa đạt, đề xuất giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm chuẩn TCPL; chú trọng đến việc xây dựng mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn TCPL, góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng NTM”.
Mặt khác, các địa phương cần chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn bảo đảm đúng thời hạn, hồ sơ, quy trình theo quy định; bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo điểm về mô hình TCPL tại cơ sở; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, đặc biệt là bố trí kinh phí đánh giá, công nhận xây dựng xã TCPL và tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn TCPL để đánh giá xã đạt chuẩn NMT theo quy định. Việc đánh giá xã đạt chuẩn TCPL để đánh giá xã đạt chuẩn NTM năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

[Trở về]