Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021 
 Thực hiện Quyết định số 626/QĐ-SNN ngày 02/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các địa phương, tổ chức, cá nhân có khả năng thiwcj hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung trọng tâm:
- Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững;
- Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu:
- Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất, đặt hàng phải có tính mới, có giá trị khoa học và thực tiễn đối với phát triển khoa học công nghệ, kinh tế-xã hội; phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; có tính khả thi và có địa chỉ, đủ điều kiện ứng dụng thông qua cam kết của đơn vị đề xuất đặt hàng.
- Đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm đảm bảo: cam đoan nhiệm vụ đề xuất đặt hàng không trùng lặp với nhiệm vụ thuộc các Chương trình khác nhau đã, đang phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; cam đoan đảm bảo kinh phí và các nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn sau khi kết thúc.
3. Hình thức đặt hàng:
- Mẫu phiếu đặt hàng và tổng hợp danh mục đặt hàng (theo phụ lục 1 đính kèm).
- Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo địa chỉ: Phòng Khoa học công nghệ môi trường và Hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, số 15 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình. Đồng thời gửi bản điện tử đến hộp thư: phongkhoahoc.snnqb@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận đề xuất, đặt hàng: Chậm nhất trước ngày 30/8/2021.
- Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và PTNT. Số điện thoại: 0232.382.7704.
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021 sau khi được phê duyệt sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ và được đăng trên trên website: https://snn.quangbinh.gov.vn.
 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các địa phương; các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở thực hiện./.
 
 
 
 
MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021
 
 

 

Tên đơn vị đề xuất đặt hàng :
 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình
 
(Đơn vị đề xuất đặt hàng...) đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021, cụ thể như sau:
1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
1.1 Thuộc lĩnh vực/chương trình:
1.2 Lý do đặt hàng: (Tính cấp thiết, tính mới, giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và tính khả thi):
1.3 Dự kiến hiệu quả mang lại:
1.4 Cam đoan tổ chức triển khai ứng dụng kết quả KH&CN sau khi kết thúc:
1.4.1. Đơn vị ứng dụng (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nhân lực, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác để tổ chức triển khai ứng dụng):
1.4.2. Địa chỉ ứng dụng:
1.4.3. Nguồn kinh phí tổ chức triển khai ứng dụng: (Cam đoan đảm bảo nguồn vốn, kinh phí để tổ chức triển khai ứng dụng kết quả KH&CN sau khi kết thúc):
1.5 Địa chỉ liên hệ:
2. Cam đoan:
(Đơn vị đề xuất đặt hàng...) cam đoan các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng nói trên không trùng lặp với các nhiệm vụ thuộc các chương trình khác nhau đã, đang phê duyệt và thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý; cam đoan đảm bảo kinh phí và các nguồn lực khác để tổ chức ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn sau khi kết thúc.
                                                     ................., ngày........tháng......năm 20121
                                      
                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG
[Trở về]