Bản in     Gởi bài viết  
Thông qua nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2021-2022 
 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình vừa họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Nông nghiệp và PTNT xác định nhiệm vụ Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2021-2022. Đồng chí Trần Đình Hiệp - Chủ tịch Hội đồng KHKT ngành, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.
 Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và HTQT đã báo cáo kết quả tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2021-2022 đối với 15 đề xuất, đặt hàng. Sau khi nghe báo cáo và kết quả tra cứu, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung phù hợp với Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới; các sản phẩm dự kiến và tính khả thi trong việc ứng dụng, nhân rộng đối với từng nhiệm vụ.
Các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu để các đề xuất, đặt hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng Nông thôn mới thực hiện năm 2021-2022. Kết quả Hội đồng nhất trí thông qua 3/15 nhiệm vụ, đó là: Xây dựng mô hình canh tác giống lúa chất lượng cao ST24 theo hướng hữu cơ tại xã Quảng Tùng huyện Quảng Trạch; Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây khoai môn sáp vàng trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình; Xây dựng mô hình nuôi hàu thương phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái trên sông Nhật Lệ.


Thanh Nga
Phòng KHCNMT và HTQT

[Trở về]