Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 3/2022 
 Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 Đây là dịp để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thông qua Chương trình đối thoại phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung các vấn đề như việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; vấn đề nâng cao năng lực số, chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên...

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 3/2022 tại thành phố Đồng Hới.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]