Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin về Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (bản cập nhật tháng 10/2019) Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) (Bấm để tải)./.
[Trở về]