Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin về Chính sách an toàn môi trường xã hội Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2), Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 
 Báo cáo Chính sách môi trường xã hội Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (TDA năm 2), Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã được Ngân hàng thế giới (WB) thông qua tại thư ngày 04/6/2019, ngày 14/8/2019 và được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 25/9/2019. Theo Khung chính sách an toàn môi trường xã hội Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình công khai nội dung các báo cáo trên để chính quyền và người dân vùng dự án được biết, tuân thủ Hiệp định vay và Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ./.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) (Bấm để tải).
- Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) (Bấm để tải).

- Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) (Bấm để tải)../.

 

 

[Trở về]