Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện mô hình Đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản bền vững 
 Nhằm tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo sản xuất đến các vùng trên địa bàn, đồng thời giúp những hộ nuôi thủy sản trong vùng liên kết thành một chổ chứ để cùng quản lý, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, áp dụng động bộ biện pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm nhằm nnang co hiệu quả sản xuất. Năm 2020, Chi cục Thủy sản đã thực hiện xây dựng mô hình Đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản bền vững ở 58 hộ tại tổ hợp tác (THT) nuôi trồng thủy sản Hói Hà( xã Hàm Ninh, H. Quảng Ninh, 13 hộ) và Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp (DVNN) và sản xuất kinh doanh (SXKD) tổng hợp Trung Minh (xã Quảng Châu, H. Quảng Trạch, 45 hộ) với tổng mức hỗ trợ 200 triệu đồng.
 Ngày khi triển khai thực hiện, Chi cục đã cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện mô hình. Phối hợp với THT, HTX xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ quy chế tổ chức, THT và HTX đã từng bước thực hiện tổ chức quản lý và điều hành sản xuất như: tổ chức họp định kỳ để trao đổi, thống nhất kế hoạch sản xuất trong thời gian tới, giải quyết các vấn đề phát sinh nhất là những thời điểm xảy ra dịch bệnh; đóng quỹ để duy trì hoạt động; gây quỹ cho các thành viên khó khăn vay đầu tư con giống… Ngoài ra, Chi cục đã hỗ trợ kinh phí mua giống tôm chất lượng, mua thiết bị đo môi trường nước ao nuôi, mua vôi rải trên bờ ao và thực hiện biện pháp phòng dịch chung.
Trong năm 2020, sản lượng thu được của THT nuôi trồng thủy sản Hói Hà trên 45,6 tấn tôm thương phẩm, đạt 130% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng thu được của HTX DVNN và SXKD tổng hợp Trung Minh đạt 68,8 tấn tôm thương phẩm, đạt 120% so với cùng kỳ 2019.
Từ kết quả đó, cho thấy, việc Đồng quản lý trong nuôi thủy sản bền vững đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao cho các thành viên, phù hợp và hiệu quả đối với các vùng nuôi tôm tập trung. Mô hình đã giúp các hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng thành gắn kết nhau thành một tổ chức để cùng quản lý, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, công tác phòng chống dịch bênh, bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm nhằm nang cao hiệu quả sản xuất, phát huy vai trò của cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn vùng nuôi.

Hội nghị tổng kết mô hình Đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản bền vững


Thùy Trang
Phòng Thông tin – Tuyên Truyền

 

[Trở về]