Bản in     Gởi bài viết  
Tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 

 Năm 2019, toàn tỉnh có 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Văn Thủy, Ngư Thủy Nam, Hưng Thủy (Lệ Thủy); Tân Ninh (Quảng Ninh); Nam Trạch, Hòa Trạch (Bố Trạch); Quảng Hưng (Quảng Trạch); Quảng Thủy (TX Ba Đồn); Hương Hóa, Phong Hóa (Tuyên Hóa) và Trung Hóa, Hóa Hợp (Minh Hóa). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã phân công các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí để sớm về đích đúng thời gian.

 Đến cuối tháng 6/2019, các xã phấn đấu đạt NTM trong năm 2019 đạt bình quân 16,3 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh 0,9 tiêu chí/xã. Đặc biệt, một số xã như Tân Ninh (Quảng Ninh), Nam Trạch (Bố Trạch) triển khai thực hiện các tiêu chí rất tích cực và có khả năng về đích sớm. Các xã còn lại vẫn đang chờ thẩm định phê duyệt báo cao kinh tế kỹ thuật như xã Trung Hóa (công trình sửa chữa chợ, các tuyến đường thôn, xóm, nội đồng...), Quảng Hưng (hồ sơ xây dựng mới chợ đang trình UBND huyện), Ngư Thủy Nam (công trình nhà vệ sinh, nhà bảo vệ trường TH & THCS)… Ngoài ra, một số xã triển khai các công trình còn chậm nếu không tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thì sẽ khó hoàn thành đúng kế hoạch như xã Trung Hóa (các công trình chưa triển khai), xã Văn Thủy (nhà 2 tầng 4 phòng học hiện đang đấu thầu), xã Quảng Hưng (công trình chợ vẫn chưa phê duyệt), Quảng Thủy (dãy nhà chức năng 2 tầng 6 phòng vẫn chưa cân đối được nguồn vốn), Hương Hóa (dãy nhà 2 tầng 8 phòng mới thi công phần móng), xã Hòa Trạch (các công trình sửa chữa, nâng cấp trường học vẫn chưa triển khai)…

Để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, trong thời gian tới các xã cần tập trung củng cố nâng cao chất lượng Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn, giao nhiệm vụ cho các đoàn thể chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về “sản phẩm cuối cùng” gắn với địa bàn, tiêu chí được phân công phụ trách; tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, phương pháp, cách làm, những chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để cả hệ thống chính trị hiểu đầy đủ hơn và cùng đồng thuận tham gia, chủ động phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua, góp công, góp sức, hiến tài sản giải phóng mặt bằng để triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tập trung triển khai các công trình, phần việc liên quan đến các tiêu chí chưa đạt, đồng thời huy động sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần khẩn trương triển khai sớm; tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tranh thủ các nguồn vốn để triển khai các hoạt động phát triển sản xuất và hỗ trợ nhân rộng các mô hình, hình thức sản xuất có hiệu quả….
 
VP ĐP NTM
[Trở về]