Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 Sáng ngày 10/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 15 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết số 13-NQ/TW, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh để ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong tỉnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi với kinh tế tập thể, tạo môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Hàng năm, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, người lao động trong các hợp tác xã, bằng hình thức như đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng… Từ năm 2013 đến nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức 233 lớp bồi dưỡng với 13.634 lượt người tham gia. Từ nguồn vốn lồng ghép xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã, bình quân mỗi năm tổ chức 45 lớp với hơn 5.000 lượt hội viên. Công tác dồn điền, đổi thửa được triển khai thực hiện khá tốt, tình trạng đất đai manh mún từng bước được khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư thâm canh, cải tạo đồng ruộng, cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Các sở, ngành, địa phương có liên quan cũng đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về quy hoạch, giới thiệu địa điểm mặt bằng, làm thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã để xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho, sân phơi, xưởng sơ chế, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản; sản xuất thử nghiệm các loại giống lúa mới, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật…

Bên cạnh đó, chính sách tiếp cận các nguồn vốn; hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến cho hợp tác xã; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội; thành lập mới hợp tác xã, ưu đãi thuế cũng được các cấp, ngành, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho người dân và hợp tác xã…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu ý kiến thảo luận và kiến nghị, đề xuất của các đại biểu; giao UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Trung ương vấn đề vượt cấp và nghiên cứu, giải quyết sớm những vấn đề thuộc thẩm quyền… Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và cả hệ thông chính trị phải kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, miền, địa phương, tránh hình thức, buông lỏng. Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển kinh tế tập thể; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xây dựng mô hình điểm “Mỗi xã một sản phẩm”, thực hiện tốt công tác đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa; lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện ở địa phương để hỗ trợ hợp tác xã theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương; chấn chính, đổi mới trong từng hợp tác xã để đảm bảo đúng tính chất là tổ chức kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]