Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 
 Ngày 09/5/2119, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 637/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.
  Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường quản lý Nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân; tuyên truyền sâu rộng quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của Nhân dân trong phòng, chống thiên tai; cổ vũ tinh thần Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống thiên tai.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai được triển khai trên toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai với từng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chủ động phòng ngừa thiên tai; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và tình hình phòng, chống thiên tai tại địa phương; huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai.

Với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”, Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 thực hiện từ ngày 15 - 22/5/2019 gồm các hoạt động như kiểm tra, rà soát và có biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai của cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý; công tác chuẩn bị, phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại các cấp, cộng đồng theo phương châm 04 tại chỗ; tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]