Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 
 Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây” đầu tiên. Thực hiện lời dạy của Người, từ đó đến nay, hàng năm các cấp, các ngành, Nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và “Tết trồng cây” đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/TTg lấy ngày 28/11 hàng năm là Ngày Lâm nghiệp Việt Nam.
 Theo đó, ngày 25/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn về việc triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11/1959 - 28/11/2020.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng, vai trò của lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; vận động Nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với cơ quan báo/đài tại địa phương tăng cường thời lượng thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện tốt phong trào trồng cây trong dịp tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và thương mại lâm sản năm 2020; làm tốt công tác bảo vệ rừng, ngăn ngừa đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung chỉ đạo khắc phục tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra, đẩy mạnh công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng gỗ lớn; tăng cường công tác kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, có biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng các dự án đầu tư để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt là tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn; quán triệt, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]