Bản in     Gởi bài viết  
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh cao hơn cả nước 2,4% 

Theo thông tin từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, 05 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã huy động trên 286,547 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn ngân sách hơn 254,735 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác 15,800 tỷ đồng, đóng góp của cộng đồng dân cư trên 10,912 tỷ đồng và nguồn vốn khác 5,1 tỷ đồng. 

 Từ nguồn lực đó, các địa phương đã đầu tư xây dựng mới 26,06 km đường các loại, 2,32 km kênh mương, 33 nhà ở, sửa chữa 35 nhà; nâng cấp, sửa chữa 01 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, 02 nhà văn hóa thôn, 03 công trình, 13 phòng học, tu sửa 150 m2 khuôn viên trường học… nhằm phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới.
Đến nay, toàn tỉnh có 1.737 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 72 tiêu chí so với cuối năm 2015, đạt 12,8 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí/xã, trong đó huyện Lệ Thủy đạt bình quân 13,4 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí/xã; huyện Quảng Ninh 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã; huyện Bố Trạch 13,2 tiêu chí/xã, tăng 0,1 tiêu chí/xã; thị xã Ba Đồn 13,5 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã; huyện Quảng Trạch 13,4 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí/xã; huyện Tuyên Hóa 9,7 tiêu chí/xã, tăng 1,7 tiêu chí/xã và huyện Minh Hóa 10,1 tiêu chí/xã, tăng 0,7 tiêu chí/xã.
Đặc biệt, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh cao hơn cả nước 2,4% (tỉnh Quảng Bình 22,1%, toàn quốc 19,7%) và không còn xã dưới 05 tiêu chí (cả nước còn 3,9%).


Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trở về]