Bản in     Gởi bài viết  
Dấu ấn xây dựng nông thôn mới... 
 Năm 2020, tỉnh ta triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh bạn, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
 Trong năm, toàn tỉnh đã huy động được 1.329,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 1.249,0 tỷ đồng, chiếm 93,9%; đóng góp của cộng đồng dân cư 60,1 tỷ đồng, chiếm 4,5%; ngoài ra là vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp. Từ nguồn vốn, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp gần 195,1 km đường các loại; 57 công trình giao thông; 178 công trình trường học; 4.381,6 m2 khuôn viên trường; 07 công trình thủy lợi; hơn 48,2 km kênh mương; xây dựng 3,33 km đường kết hợp kè; 64 công trình cơ sở vật chất văn hóa; nạo vét, khơi thông dòng chảy 9,7 km; nâng cấp 03 công trình hạ tầng thương mại nông thôn; 14 công trình nước sạch; xây dựng 1 tuyến đèn chiếu sáng liên xã dài hơn 2,5 km; nhiều công trình nước sạch, chợ, trạm y tế... cũng được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp.
Năm 2020 là năm lĩnh vực nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả thiên tai nhưng toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, thực hiện quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại ngành, phục hồi sản xuất, nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất được nhiều địa phương chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 01 liên hiệp hợp tác xã (HTX) với 04 HTX thành viên; 251 HTX nông nghiệp; 625 tổ hợp tác nông, lâm nghiệp và thủy sản với 8.550 tổ viên; có 267 trang trại (theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 68 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên, chiếm 29,4% trên tổng số HTX nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi của các HTX đã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương như: Chuỗi lúa gạo, khoai lang, lạc; chuỗi gà, lợn, thỏ, ong, tôm; chuỗi nấm, chuỗi dược liệu.
Bên cạnh đó, việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Số tiêu chí bình quân/xã có 16,8 tiêu chí, tăng 0,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2019. Số xã đạt 19 tiêu chí là 81 xã, chiếm 63,3% (trong đó 67 xã đã có Quyết định công nhận, 14 xã đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận). Trong năm, toàn tỉnh có 12 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến thời điểm hiện tại có 05 xã hoàn thành gồm: Võ Ninh, Thanh Trạch, Mai Hóa, Châu Hóa, Quang Phú; 07 xã chưa hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm, đó là: Tân Thủy, Phong Thủy, Bắc Trạch, Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lộc Ninh, Thuận Đức. Toàn tỉnh cũng có 03 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến nay, 02 xã Lương Ninh, Bảo Ninh đã hoàn thành đang chờ được công nhận. Riêng xã Xuân Thủy đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại.
Chương trình OCOP cũng tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện; các sản phẩm tham gia Chương trình không ngừng được hoàn thiện nâng cấp và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu... Giai đoạn 2018 - 2020, toàn tỉnh có 64/59 sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đạt 108,5% mục tiêu đề ra. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 57 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 56 sản phẩm đạt 03 sao, 01 sản phẩm đạt 04 sao.
Năm 2021 là năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM sẽ có nhiều thay đổi về nội dung và phương pháp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, trong đó xác định tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng NTM; chú trọng chỉ đạo theo từng nhóm xã; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo; quan tâm đào tạo và tạo việc làm cho lao động nông thôn để từng bước chuyển dịch lao động ở nông thôn theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp; đẩy mạnh huy động và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí NTM theo đúng tiến độ đề ra. Bằng các phương pháp đó, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn NTM; 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã NTM kiểu mẫu; 32 khu dân cư kiểu mẫu và 68 vườn mẫu; tăng bình quân 0,5 tiêu chí/xã và 100% số xã đều tăng tiêu chí; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.


Ngọc Lan
TT Khuyến nông Khuyến ngư

[Trở về]