Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Công bố Báo cáo đánh giá xã hội (SA) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (6079-VN);

           Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình: số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 phê duyệt Dự án; số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 phê duyệt điều chỉnh Dự án; số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án;

          Căn cứ CV số 1507/DALN-FMCR của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT về việc không phản đối của ngân hàng thế giới về báo cáo SA của PPMU Quảng Bình, BQL Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình công bố Báo cáo đánh giá xã hội (SA) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình:

 

 

 

BQL Dự án FMCR