Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Liên lạc:
- Địa chỉ: Số 15 Quang Trung - thành phố Đồng Hới
- Điện thoại: 0232.3821966
- Fax: 0232.3821673
- Email: snn@quangbinh.gov.vn

I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Phan Văn Khoa

- Điện thoại: (0232) 3822761

- Email: khoapv.snn@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Mai Văn Minh

- Điện thoại: (0232) 3840289

- Email: minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Ánh

- Điện thoại: (0232) 3829411

 - Email: anhnv.snn@quangbinh.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Đặng Tiến Dũng

- Điện thoại: (0232) 3821506

- Email: dungdt.snn@quangbinh.gov.vn  

Phó Giám đốc: Lê Văn Lợi

- Điện thoại: (0232) 3822050

- Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: (0232) 3821966  

- Email: vp.snn@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Tổ chức - Cán bộ

- Điện thoại: (0232) 3823912

- Email: tccb.snn@quangbinh.gov.vn 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: (0232) 3820489

- Email: khtc.snn@quangbinh.gov.vn

4. Thanh tra Sở

- Điện thoại: (0232) 3822288

- Email: tt.snn@quangbinh.gov.vn

5. Phòng Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: (0232) 3822214

- Email: ktnnts.snn@quangbinh.gov.vn 

6. Phòng Quản lý xây dựng công trình

- Điện thoại: (0232) 3821409

- Email: qlxdct.snn@quangbinh.gov.vn