Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 685/UBND-NCVX về việc triển khai thực hiện Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, ttổ chức triển khai nghiêm túc Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tổng rà soát, đánh giá hiện trạng bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2024; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin mạng; định kỳ hàng quý tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác