Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại từng cơ quan, đơn vị

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tăng cường công tác phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, ngày 19/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 683/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng năm 2018 cùng một số văn bản liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân và cụ thể hóa trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại cơ quan, đơn vị; nếu để xảy ra sai phạm, xem xét trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, cán bộ nhân viên chuyên trách và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc thông báo, cảnh báo của cơ quan chuyên trách phòng ngừa các loại hình tấn công mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng, thông tin dữ liệu cá nhân; tăng cường đầu tư, phân bổ kinh phí, bố trí nhân lực, phương tiện bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng; tránh tình trạng tập trung chuyển đổi số mà thiếu sự quan tâm tới công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng…

Đối với các đơn vị có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân trong hoạt động chuyên môn tiến hành rà soát tổng thể, phân loại dữ liệu cá nhân đã thu thập, đang xử lý; rà soát, đánh giá quy trình thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành biện pháp quản lý phù hợp với quy mô, mức độ xử lý dữ liệu cá nhân của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; xử lý nghiêm hành vi chuyển giao, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ động nắm bắt, dự báo tình hình về an ninh mạng và triển khai lực lượng bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin quan trọng, có hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân để kịp thời tham mưu, xử lý những vi phạm, tồn tại, vướng mắc... Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin quan trọng, dùng chung của tỉnh cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, thường xuyên về an toàn thông tin mạng theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác