Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 308/SLĐTBXH-BTTETN ngày 04/3/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2024.

Kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (1990) và ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (1991) tới nay, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với lĩnh vực này.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản ban hành yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công văn số 308/SLĐTBXH-BTTETN ngày 04/3/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2024 với các nội dung sau:

Triển khai Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 30/01/2024 của Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án về trẻ em.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Không có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi xâm hai trẻ em; bảo đảm việc phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại.

Đồng thời phát huy vai trò, cách làm sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và gia đình tham gia công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Kết nối, định hướng các tổ chức, nhóm thiện nguyện hoạt động vì trẻ em để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức, kỹ năng về xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Hưởng ứng các hoạt động truyền thông, tư vấn liên quan đến về kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em.

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”; thăm hỏi, động viên kịp thời những trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, tử vong do bị đuối nước. Tổ chức tốt Tết thiếu nhi và Tết Trung thu năm 2024;

Quan tâm thực hiện Chương trình bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Rà soát, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật tác động đến trẻ em, đặc biệt hiện tượng người chưa thành niên lừa đảo trên mạng xã hội, các nội dung hướng dẫn trẻ em các hành vi bạo lực, không an toàn về tính mạng, sức khỏe trên môi trường mạng.

Triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, bảo đảm trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phối hợp và hưởng ứng với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

                                                                                                Khánh Huyền

Các tin khác