Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm nâng cao chất lượng trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm đẩy mạnh quá trình cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024.

Theo đó, các nội dung về cải cách hành chính yêu cầu phải được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, thiết thực, đảm bảo tiến độ đề ra, gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2024, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT, các kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Việc tuyên truyên cải cách hành chính cần được lồng ghép với tuyên truyền, phổ biển các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Các nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 3645/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 3756/KH-SNN ngày 27/12/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tuyên truyền việc thực hiện cải cách thể chế chế; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử; qua đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức.

- Tuyên truyền về việc cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở.

- Tuyên truyền, phổ biến về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền việc triển khai và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Qua đó, các đơn vị nhận thức những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp như: thông qua các văn bản chỉ đạo, đưa thông tin cải cách hành chính một cách thích hợp trong các buổi giao ban, tọa đàm, hội thảo của cơ quan, đơn vị; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính với cải cách hành chính và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức, lao động; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT; niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở, tại trụ sở làm việc của đơn vị có thủ tục tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin...

                                                                                      BBT Bản tin

Các tin khác