Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Tăng cường tuyên truyền về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2240/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân về thực hiện Thông báo kết luận phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình triển khai thực hiện VneID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC) cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, sử dụng phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VneID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám, chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội…, giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sáng, chủ động triển khai nhiệm vụ; trong đó trước mắt phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; tham khảo kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác nhằm tham mưu triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác