Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Triển khai Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1211/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành Thú y phù hợp với địa phương như phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hỗ trợ cơ sở an toàn dịch bệnh cấp xã, vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung...; thực hiện kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực thi các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật; quản lý hành nghề thú y, thuốc thú y.
Kế hoạch nhằm kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y các cấp trong tỉnh bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động thú y có hiệu lực, hiệu quả; kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững.
 
Phòng Thông tin – Tuyên truyền

Các tin khác