Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lấy ý kiến dự thảo “Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo “Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030”. Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo “Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030”.

Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 10/8/2020 (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Email: chicucthuyqb@gmail.com) để tổng hợp. 

 Download Dự thảo văn bản

 

Download Công văn đề nghị góp ý 

Các tin khác