Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Quảng Bình ban hành Kế hoạch truyền thông về Ngày chuyển đối số Quốc gia trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1767/KH-UBND ngày 27/9/2022 về Kế hoạch truyền thông về Ngày chuyển đối số Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 Kế hoạch hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.
Nội dung chính là: Sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Xây dựng khẩu hiệu, pano, băng rôn, poster tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Tổ chức các sự kiện khác phù hợp để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

 

 

 

Ảnh minh họa
 


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và các nhiệm vụ được phân công cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các Hội, đoàn thể: Tích cực hưởng ứng, phối hợp công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 đến đông đảo các hội viên, đoàn viên từ tỉnh đến cơ sở nhằm lan tỏa thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.


Thanh Nga – Phòng KHCN

Các tin khác