Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Lý lịch trích ngang Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ

MAI VĂN MINH

+ Họ và tên: Mai Văn Minh

+ Ngày sinh: 30/4//1972

+ Quê quán: Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 19/5/2001

    Ngày chính thức: 19/5/2022

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trồng trọt

+ Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Chức vụ chính quyền: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Điện thoại cơ quan:0232 3822761

+ Email: minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

LÊ VĂN LỢI

+ Họ và tên: Lê Văn Lợi

+ Ngày sinh: 30/02/1964 

+ Quê quán: Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 29/9/1995

    Ngày chính thức: 29/9/1996

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Điện thoại cơ quan: 0232 3822050

+ Email: loilv.snn@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

TRẦN ĐÌNH HIỆP

+ Họ và tên: Trần Đình Hiệp

+ Ngày sinh: 02/9/1969 

+ Quê quán: Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 27/5/2003

    Ngày chính thức: 27/5/2004

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Điện thoại cơ quan: 0232 3820489

+ Email: hieptd.snn@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

MAI XUÂN HẠP

+ Họ và tên: Mai Xuân Hạp

+ Ngày sinh: 01/9/1962 

+ Quê quán: Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 03/12/1988

    Ngày chính thức: 03/12/1989

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

+ Chức vụ Đảng: Không

+ Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Điện thoại cơ quan: 0232 3829411

+ Email: hapmx.snn@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

TRẦN HOÀI NAM

+ Họ và tên: Trần Hoài Nam

+ Ngày sinh: 18/12/1983 

+ Quê quán: Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh 

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 17/9/2012

    Ngày chính thức: 17/9/2013

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thủy lợi

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

+ Điện thoại cơ quan: 0232 3821506

+ Email: namth.snn@quangbinh.gov.vn