Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Báo cáo Tình hình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC chậm trễ, hồ sơ đang giải quyết quá hạn trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tháng 01/2024, đối với các TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT (số liệu tính từ ngày 01/01 đến 31/01/2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+