Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân năm 2024 trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 3645/-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2024; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Bình năm 2024; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tham mưu giải quyết TTHC.

- Giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của cá nhân, tổ chức trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực của ngành, đặc biệt là TTHC.

- Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả đúng quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chủ trì hội nghị đối thoại: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp chủ trì, điều hành Hội nghị đối thoại.

2. Thành phần tham gia đối thoại

          - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các phòng chuyên môn, tổ giúp việc;

          - Đại diện Lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện một số tổ chức, cá nhân đã được Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết hồ sơ TTHC và các cá nhân khác quan tâm.

2. Hình thức tổ chức: Hội nghị đối thoại trực tiếp.

3. Nội dung đối thoại

          - Trao đổi, tiếp nhận và trả lời những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định hành chính và TTHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

          - Phản ánh, kiến nghị về TTHC; đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Tổ chức đối thoại 1 lần/năm, dự kiến Quý IV/2024.

Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các phòng thuộc Sở:

- Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của Kế hoạch này rà soát, tổng hợp toàn bộ tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Lãnh đạo Sở chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại.

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu, các nội dung đối thoại với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC do đơn vị phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời hoặc xác minh trả lời những vấn đề được nêu ra tại buổi đối thoại. Đối với những kiến nghị thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác thì giải thích rõ để cá nhân, tổ chức biết liên hệ giải quyết.

3. Văn phòng Sở tham mưu ban hành Giấy mời, tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại (phân bổ về các đơn vị, phòng chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực phụ trách), chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị đối thoại.

4. Phòng Tổ chức cán bộ, Bộ phận Một cửa cơ quan Sở làm Tổ thư ký, ghi biên bản, tổng hợp kết quả Hội nghị, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo gửi UBND tỉnh.

5. Trang thông tin điện tử của Sở, Bản tin Nông nghiệp và PTNT đăng tải thông tin về việc tổ chức Hội nghị đối thoại.