Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Chú trọng nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2021-2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện kế hoạch số 485/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019-2023, đến nay, toàn tỉnh có 283 hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản hoạt động theo luật Hợp tác xã 2012, tăng 10 hợp tác xã so với cuối năm 2021.

 Trong đó có 1 liên hiệp hợp tác xã với 4 thành viên hợp tác xã; 33 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; 73 hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên với 30 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, có 53/94 sản phẩm OCOP cấp tỉnh là sản phẩm của 34 hợp tác xã nông nghiệp.
Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các địa phương lụa chọn các hợp tác xã tham gia thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 1563/KH-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chu trình OCOP, hoành thành tổ chức đánh giá, phân hạn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022.

Nhiều sản phẩm của các HTX được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh


TH

Các tin khác