Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Quyết định số 133/QĐ-SNN ngày 14/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tải về

TT
Tên tài liệu
Mã hiệu
Lần ban hành
Ghi chú
1
Chính sách chất lượng
CSCL
01
2
Bản mô tả Hệ thống QLCL
BMTHT
01
3
Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ
QT.SNN.01
01
4
Quy trình đánh giá nội bộ
QT.SNN.02
01
5
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa
QT.SNN.03
01
6
Quy trình quản lý rủi ro
QT.SNN.04
01
7
Quy trình Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
QT.KHCN.05
01
8
Quy trình Thủ tục Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
QT.KHCN.06
01
9
Quy trình Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
QT.QLCL.07
01
10
Quy trình Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
QT.QLCL.08
01
11
Quy trình Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
QT.QLCL.09
01
12
Quy trình Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
QT.QLXDCT.10
01
13
Quy trình Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
QT.QLXDCT.11
01
14
Quy trình Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp
QT.KHTC.12
01
15
Quy trình quản lý văn bản đi, đến
QT.VP.13
01
16
Quy trình thanh toán nội bộ
QT.VP.14
01
17
Quy trình xét thi đua, khen thưởng
QT.TCCB.15
01
18
Quy trình cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng
QT.TCCB.16
01
19
Quy trình tiếp công dân
QT.TTr.17
01
20
Quy trình xử lý đơn
QT.TTr.18
01
21
Quy trình giải quyết khiếu nại
QT.TTr.19
01
22
Quy trình giải quyết tố cáo
QT.TTr.20
01
23
Quy trình thủ tục cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh
QT.QLXDCT.21
01
24
Quy trình Thủ tục cho ý kiến kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp
QT.QLXDCT.22
01
25
Quy trình Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
QT.QLXDCT.23
01

 

Các tin khác