Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

So Nong nghiep va Phat trien nong thon
Trụ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 15 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3821966

- Fax: (0232) 3821673

- Email: snn@quangbinh.gov.vn

- Website: snn.quangbinh.gov.vn

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình được thành lập theo quyết định số  513/QĐ-UB ngày 01/6/1996 của UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở sáp nhập 3 sở: Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp và Sở Thủy lợi. Khi  thành lập Sở gồm 7 phòng ban, 7 đơn vị HCSN và 18 doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 25/3/2008 UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định số 528/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp & PTNT thành Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Bình.

Sau hợp nhất Sở Nông nghiệp & PTNT gồm có 6 phòng ban, 8 đơn vị hành chính, 11 đơn vị sự nghiệp. Hoạt động trong ngành có 04 doanh nghiệp nhà nước (trong đó có 03 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh), 01 Công ty TNHH một thành viên  và 07 Công ty cổ phần. Tại Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình có 7 phòng ban, 7 cơ quan hành chính và 10 đơn vị sự nghiệp. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT có 6 phòng, 8 cơ quan hành chính và 9 đơn vị sự nghiệp.

Kể từ ngày thành lập đến nay đã có sự đóng góp tích cực cho ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sản lượng lương thực ngày tăng; chăn nuôi phát triển cả tổng đàn và chất lượng đàn; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng; rừng được bảo vệ và phát triển; nhiều công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt quy mô lớn được xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.