Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Quảng Bình năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng, ngày 07/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Quảng Bình năm 2022.

          Theo đó, diện tích quy hoạch Lâm nghiệp toàn tỉnh là 614.509,84 ha (trong đó: quy hoạch rừng đặc dụng: 144.310,85 ha, quy hoạch rừng phòng hộ: 151.836,02 ha, quy hoạch rừng sản xuất: 318.362,97 ha). Tổng diện tích rừng toàn tỉnh hiện có là 590.038,45 ha (trong đó diện tích có rừng 549.564,04 ha, diện tích rừng trồng chưa thành rừng 40.474,41 ha). Diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 36.809,12 ha. Đặc biệt, tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 68,69% (tăng 0,1% so với năm 2021).

          Trên cơ sở kết quả được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, chủ rừng tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Các chủ rừng trên địa bàn, nhất là các Công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2022 thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo đúng quy định.

          Đặc biệt năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, do đó số liệu diễn biến rừng năm 2022 là căn cứ xác định diện tích rừng tự nhiên để tiến hành chi trả cho các chủ rừng.

                                                                                                Trương Nam Công

                                                                                                Chi cục Kiểm lâm

Các tin khác