Bài viết tạm thời không có.
Thủy lợi
Danh mục không tiêu đề - trái
Quy hoạch - Kế hoạch

Ban hành Quyết định sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định, các xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo mức đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Minh Hóa.

Các sở, ban, ngành được giao phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu sửa đổi thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác